Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

kritisk välfärdsforskning

kritisk välfärdsforskning

Arbetsgruppen för kritisk välfärdsforskning samlar kvalitativ och kvantitativ forskning om hur välfärdsstaten fungerar, sett utifrån dess diskursiva uttryck, institutionella processer och praktiker samt hur människor erfar dessa i möten med till exempel myndigheter. Det huvudsakliga intresset ligger i förhållandet mellan välfärdsstatliga institutioner och individer, dess karaktär och praktiska utfall liksom hur detta förhållande formas och med vilka konsekvenser. Detta innebär undersökning och kritisk diskussion av kategoriseringsprocesser och konstruktioner av sociala problem och lösningar i både kortsiktiga och långsiktiga perspektiv, i praktik såväl som i policy. Härigenom lyfts relevansen av det situerade meningsskapandet i relation till kunskapsanspråk, processer av inklusion/exklusion och identitetsskapande i välfärdsstaten.

Tillbaka till Arbetsgrupper