Sveriges sociologförbund
Sveriges sociologförbund

Stadgar

stadgar

(Stadgarna kan även laddas ned som PDF)

§1 Sveriges Sociologförbund har till uppgift:
- att främja den vetenskapliga utvecklingen inom sociologin och dess tillämpningsområden,
- att verka för en ökad förståelse hos myndigheter, organisationer och bland allmänheten för sociologin som samhällsvetenskap,
- att stärka sociologers yrkesmedvetande och yrkesansvar.

§2För att underlätta det vetenskapliga samarbetet mellan medlemmar kan förbundet inrätta forskningssektioner. Förslag om inrättande av forskningssektioner lämnas till förbundsstyrelsen. Beslut om inrättande fattas av förbundsmötet efter förslag från förbundsstyrelsen och gäller för en fyraårsperiod i taget. Medlemskap i forskningssektion står öppet för alla förbundsmedlemmar. Forskningssektionen väljer inom sig en styrelse. Sektionen har, efter beslut bland medlemmarna och efter förbundsstyrelsens godkännande, rätt att ta ut en avgift av sina medlemmar.

§3 Sveriges Sociologförbunds styrande organ är:
1. Förbundsmöte,
(a) Extra förbundsmöte
2. Förbundsstyrelsen

§4 Till medlem i förbundet antages personer och institutioner (juridisk person).

§5 Institutionell medlem betalar institutionell medlemsavgift men äger ej rösträtt. Hedersledamot som kan kallas av förbundet åtnjuter förbundsförmåner men betalar ej medlemsavgift till förbund.

§6 Medlem kan utträda ur förbundet efter skriftlig hänvändelse till förbundsstyrelsen. Medlem som ej erlagt avgift anses ha utträtt ur förbundet.

§7 Medlem är skyldig att följa förbundets stadgar. Vid brott mot stadgarna kan medlem varnas eller uteslutas efter beslut av förbundsstyrelsen.

§8 Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, fem övriga ledamöter samt en 1:e och en 2:e suppleant. Ledamöterna väljs för två år och sitter maximalt två valperioder. Förbundsstyrelsen fungerar som förbundets högsta beslutande organ mellan förbundsmötena och sammanträder minst två gånger per år eller då det föreligger behov. Kallelse skall vara ledamöterna tillhanda senast två veckor före varje sammanträde. §9 Förbundsstyrelsen utser stadgat antal delegater/representanter/suppleanter till International Sociological Association (ISA), Nordiska Sociologförbundet (NSF) och European Sociological Association (ESA). Delegater och representanter i de internationella förbunden skall som adjungerade årligen deltaga vid minst ett av Sveriges Sociologförbunds styrelsemöten.

§10 Förbundet sammanträder till förbundsmötet vartannat år tidigast 11 februari och senast 22 mars. Följande ärenden skall behandlas:
- Val av presidium för förbundsmötesförhandlingarna.
- Val av två justeringspersoner.
- Behandling av styrelse- och revisionsberättelse samt frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet.
- Verksamhets- och ekonomisk berättelse för Sociologisk Forskning.
- Val av styrelsemedlemmar enligt §8, vilkas vars mandatperiod gått ut. Valberedningen ges utrymme att presentera de nominerade innan förbundsmötet öppnas.
- Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa.
- Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.
- Fastställande av medlemsavgifter till förbundet.
- Fastställande av tid och plats för det nästkommande förbundsmötet, samt plats för det därefter kommande förbundsmöten.
- Förbundsmötet har ej rätt att fatta beslut i ärenden som inte har varit uppförda på föredragningslistan.
- Revisorerna inkommer med sin granskning vartannat år.Verksamhetsberättelsen skall avse två år. Ansvarsfrihet ges tillstyrelsen baserat på revisionen och verksamhetsberättelsen.
- Förbundsmötet beslutar om eventuella arvoden åt ledamöter i förbundsstyrelsen.

§11 Förbundet kan kalla till extra förbundsmöte då förbundsstyrelsen finner det påkallat eller då en begäran om detta görs av minst 20 medlemmar. Revisorer har rätt att kalla till extra förbundsmöte. För extra förbundsmöte gäller i tillämpliga delar vad som stadgas för förbundsmöte.

§12 Kallelse till förbundsmöte skall utgå senast 21 dagar före mötet. Tillsammans med kallelsen anslås förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse, föredragningslista, inkomna förslag till medlemmar i förbundets styrelse samt andra till förbundsmötet inkomna ärenden. Ärenden till förbundsmötet skall vara inkomna till förbundsstyrelsen senast 27 decemberåret innan. Vid förbundsmöte sker omröstning och val öppet om ej annat beslutas. Varje personligen närvarande individuell medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Vid val skiljer lotten. Angående fullmakter: Rösträtt vid förbundsmöte kan även utövas med stöd av fullmakt. Röstfullmakt skall vara ställd på viss medlem, avse viss fråga, visst möte samt vara bevittnad.

§13Medlemmar i förbundets styrelse enligt §8 väljs på följande sätt:
- Varje medlem har rätt att föreslå kandidater. Endast kandidater som accepterat nominering får dock föreslås. Förslagen skall vara valberedningen tillhanda senast 10 december. En valsedel med valberedningens förslag jämte övriga förslag på kandidater som har accepterat nominering anslås senast 21 dagar före förbundsmötet.
- Medlem deltar i röstning genom att sända in en valsedel som anger det högsta antalet stadgade kandidater till Sociologförbundets styrelse. Valsedeln skall vara valberedningen tillhanda senast vid förbundsmötets öppnande.

§14 Valberedningen utgörs av en ordförande och två övriga ledamöter, som väljs vid förbundsmötet bland personer som ej tillhör förbundsstyrelsen under det kommande verksamhetsåret. Valberedningen föreslår - förutom ledamöter till förbundsstyrelsen även ledamöter till den kommande valberedningen samt revisorer. Valberedningen skall inkomma med sitt förslag till styrelsen senast 30 dagar före förbundsmötet. Valberedningen skall i sitt arbete beakta köns- och ortsmässig sammansättning bland föreslagna ledamöter och representanter.

§15 Det är ordförandes uppgift att leda förbundets och förbundsstyrelsens förhandlingar, att underteckna skrivelser och att utåt representera förbundet.
- Vice ordförande fullgör ordförandes uppgifter då denne ej kan närvara.
- Sekreteraren skall föra och ansvara för protokollen samt tillse att kallelse till förbundsstyrelsens möten utgår stadgeenligt.
- Kassören förvaltar förbundets ekonomi och är personligen ansvarig för sin förvaltning inför förbundsstyrelsen.

§16 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Ordförande eller vice ordförande skall vara närvarande. Ärenden som tas upp till behandling eller beslut i förbundsstyrelsen skall, då så kan ske, meddelas ledamöterna vid kallelsen. Frånvarande medlem har rätt att delta i beslut i ärenden genom fullmakt eller skriftligt yttrande. Förbundsstyrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§17 Förbundsstyrelsen har rätt att besluta i alla angelägenheter som i dessa stadgar ej förbehålls förbundsmöte och skall ägna sin uppmärksamhet åt allt som rör förbundets verksamhet och intressen.

§18 Förbundsstyrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer som skall avge revisionsberättelse till förbundsmötet.

§19Sociologisk Forskning är Sociologförbundets tidskrift. För tidskriften ansvarar den av årsmötet utsedda redaktionen. Valberedningen föreslår redaktion som väljs vid vartannat årsmöte för två därpå följande verksamhetsår. Redaktionen svarar för innehåll, utgivning, administration och ekonomisk redovisning. Det ekonomiska ansvaret åvilar förbundsstyrelsen. Redaktionen

5skall fortlöpande informera förbundsstyrelsen om tidskriftens verksamhet och ekonomi.

§20 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas genom omröstning bland medlemmarna på följande sätt:
- Förslag till stadgeändring skall anslås senast 35 dagar för omröstningen.
- Medlem har rätt att sända in alternativa förslag senast 21 dagar före omröstningen.
- Förbundsstyrelsen sammanställer och utsänder förslagen senast 10 dagar före omröstningen.
- Förslag till stadgeändring kan väckas av förbundsstyrelsen eller minst 20 medlemmar.
- För stadgeändring fordras två tredjedels majoritet av antalet avgivna röster.
- Omröstning kan ske antingen genom röstning på förbundsmöte eller genom poströstning.
- En poströst skall vara styrelsen tillhanda senast den dag då omröstningenäger rum.

§21Förslag angående förbundets upplösning behandlas på samma sätt som förslag till stadgeändring enligt §20.